1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

PENGENALAN

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan melaksanakan aktiviti pemantauan keselamatan makanan dari segala aspek kualiti mengikut prosedur yang ditetapkan. Berikut adalah aktiviti yang dilaksanakan;

• Unit Kawalan Eksport / Industri dan Pensijilan
• Unit Pematuhan dan Penyelidikan
• Unit Makmal (Analisis Makanan)
• Unit Pentadbiran

OBJEKTIF UMUM

Memastikan makanan yang dijual kepada orang ramai adalah bersih dan selamat untuk dimakan. Keselamatan makanan adalah merangkumi aspek pemilihan bahan mentah, penimpanan bahan mentah, penyediaan (pemprosesan), pengendalian, penjualan dan penyimpanan produk yang siap diproses.

OBJEKTIF KHUSUS

Memastikan makanan yang dijual adalah bebas daripada sebarang pencemaran atau bahan-bahan tambahan yang tidak diperlukan.
• Memastikan makanan yang dihasilkan mematuhi piawaian yang ditetapkan
• Memastikan produk makanan dilabel dengan betul.
• Mengukuhkan aktiviti Keselamatan dan Kualiti makanan tempatan, import dan eksport.
• Menyebarkan maklumat keselamatan makanan kepada pengguna melalui pendidikan kesihatan.
• Mengukuhkan hubungan dan kerjasama dengan agensi-agensi lain yang bertanggungjawab ke atas Keselamatan dan Kualiti Makanan di dalam dan di luar negeri.

UNIT KAWALAN EKSPORT/ INDUSTRI DAN PENSIJILAN

Unit ini bertanggunjawab memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan kawalan eksport, perkembangan industri, pensijilan dan pendidikan keselamatan makanan kepada industri dan pengguna.

1. PENSIJILAN
• Skim Pensijilan HACCP dan GMP KKM.
• Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia.
• Mengumpul maklumat-maklumat berhubung dengan keperluan pengeksportan oleh negara-negara pengimport
• Pelesenan Air Mineral Semulajadi, Air Minuman Berbungkus dan Kilang ais.
• Sijil Kesihatan dan Sijil Penjualan Bebas.
• Mengurus pangkalan data premis makanan.

2. PERKEMBANGAN INDUSTRI

• Melaksanakan aktiviti pembangunan keselamatan makanan di peringkat institusi seperti kantin dan dapur asrama sekolah, Kompleks Sajian Kem Program Latihan Khidmat Negara (PLKN), dapur hospital, TASKA dan TADIKA, perkhidmatan makanan termasuk katerer dan kilang.
• Mengaudit Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM)
• Memantau perlaksanaan aktiviti KENDIRI di Sekolah dan PLKN

3. PENDIDIKAN INDUSTRI DAN PENGGUNA

• Merancang dan melaksana program-program industri dan pendidikan pengguna
• Program bergerak Skuad Germ Buster di sekolah
• Khidmat nasihat, latihan dan pendidikan kepada industri dan pengguna
• Menyelaras Program Susu 1Malaysia

UNIT PEMATUHAN DAN PENYELIDIKAN

Unit ini bertanggungjawab memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi berhubung dengan pemantauan makanan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya.

PEMATUHAN
Memantau pematuhan mandatori di bawah perundangan makanan melalui aktiviti pensampelan dan pemeriksaan premis makanan.
• Mengawalselia perlaksanaan QAP negeri
• Pengurusan reten-reten bulanan dan tahunan Aktiviti Keselamatan dan Kualiti Makanan Negeri
• Menyelaras operasi dan alert keselamatan makanan peringkat negeri Perlis/Bilik Gerakan
• Mengurus perlaksanaan FoSIM import di peringkat negeri
• Merancang dan memantau aktiviti pemeriksaan premis dan pensampelan makanan (domestik & import)
• Merancang dan memantau aktiviti pemeriksaan kenderaan pengangkutan dan penjajaan komoditi makanan
• Menyelaras dan memastikan setiap PKD dan Pintu Masuk mematuhi setiap garispanduan, prosedur, pekeliling, arahan pentadbiran dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKM dan JKN
• Memantau kilang/ pengimport yang telah diberi lesen-lesen dibawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985

PEMANTAUAN/ PENYELIDIKAN
• Persampelan National Work Plan II peringkat negeri Perlis
• Mengurus pangkalan data NFAS (National Food Contaminant Assessment System)
• Menjalankan program Total Diet Study (TDS)
• Menyiasat aduan pengguna berkaitan kebersihan dan keselamatan makanan.
• Mengurus perlaksanaan FoSIM domestic peringkat negeri perlis
• Membantu proses pengauditan berkaitan aspek teknikal bagi permohonan persijilan halal Majlis Agama Islam Negeri Perlis.

UNIT PENTADBIRAN

Unit ini bertanggungjawab melaksanakan semua urusan pentadbiran Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan Negeri berpandukan kepada Perintah-perintah Am dan Arahan Pentadbiran, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan pekeliling-pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia
• Mengurus hal-ehwal kewangan dan perjawatan Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan Negeri
• Menyemak semua inventori Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan Negeri
• Perkhidmatan pentadbiran dan membantu filing di Unit Keselamatan & Kualiti Makanan Negeri
• Urusetia kepada seminar/bengkel/mesyuarat/kursus yang diadakan di peringkat negeri
• Urusan penggunaan kenderaan jabatan

UNIT MAKMAL

Unit makmal terdiri daripada daripada empat unit yang terlibat dalam perkhidmatan dan pembangunan kaedah analisis. Unit-unit yang terlibat adalah seperti berikut:-
i. Unit Mikrobiologi
ii. Unit Residu Racun Perosak
iii. Unit Kontaminan Logam Berat.
iv. Unit Aditif dan Standard

Skop Tugas dan Tanggungjawab Makmal

• Merancangan pembangunan makmal makanan dibawah Kementerian Kesihatan Malaysia di peringkat Negeri.
• Mengawalselia dan menyelaras semua aktiviti dan perkhidmatan yang dibekalkan oleh semua makmal makanan.
• Merancang, mengkoordinasi dan membantu dalam latihan semua pegawai teknikal di makmal makanan.
• Sebagai sekretariat bagi pendaftaran Juruanalisis Makanan yang menjalankan analisis makanan di semua peringkat awam dan swasta bagi mengawal amalan.
• Perancangan dan Pengurusan Untuk Makmal Makanan serta merancang dan menyelaras program analisis berdasarkan keperluan.
• Merancang dan menyelaras sistem kualiti makmal.